Projekty

Spółka KOM

pobierz zaproszenie do złożenia ofert


Beneficjent:
KOM T.Defratyka Spółka Jawna, Wszewilki ul.Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz

 

Tytuł operacji: Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności.

 

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich
i obszarów akwakultury, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej
(usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy, poprzez udostępnienie nowych pracowni tematycznych.

 

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 – Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.