Projekty

Spółka KOM T.Defratyka z siedzibą we Wszewilkach ul.Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz realizuje operację pn. Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności, której celem jest rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy, poprzez udostępnienie nowych pracowni tematycznych.Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 – Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Operacja zakłada prace adaptacyjne budynku, niezbędne do przeprowadzenia w celu oddania do użytku oraz zakup wyposażenia do pracowni tematycznych: biologiczno-geograficznej, chemiczno-fizycznej i komputerowej, jako element wyposażenia ośrodka edukacyjnego działającego na obszarze Doliny Baryczy. Zakres realizowanej operacji obejmuje rozwijanie działalności edukacyjnej wnioskodawcy, w oparciu o zasoby regionalne i przyrodnicze regionu, jako ośrodka edukacji pozaformalnej działającego od 2014 roku.

Zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie obejmuje wyposażenie nowych sal dydaktycznych w sprzęt służący prowadzeniu działalności edukacyjnej, co podniesie jakość oferowanych usług wnioskodawcy oraz pozwoli na poszerzanie oferty o nowe tematy zajęć, skierowanych do grup zorganizowanych z obszaru Doliny Baryczy i poza.

Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa, a tym samym do rozwoju oferty edukacyjnej regionu skierowanej zarówno dla mieszkańców obszaru jak i grup zorganizowanych spoza Doliny Baryczy. Ponadto w ramach operacji wnioskodawca planuje utworzyć nowe miejsce pracy związane ze specyfiką prowadzonej działalności edukacyjnej. Operacja realizowana będzie w budynku stanowiącym własność wnioskodawcy przy ul.Jarosława Dąbrowskiego 3 w Miliczu. Operacja wpisuje się w lokalne kryteria wyboru oraz cel ogólny, cel szczegółowy i przedsięwzięcie ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Doliny Baryczy.

Wartość operacji: 600 553,00 zł
Kwota dotacji: 201 394,00 zł, w tym z EFMR 171 184,90 zł

 

Zapytanie ofertowe – zaproszenia do składania ofert_Zestaw: rzutnik+tablica interaktywna 3 szt.

  • KOM T.Defratyka Spółka Jawna zaprasza do złożenia ofert na zakup 3 zestawów: rzutnik+tablica interaktywna, zgodnie z zasadami opisanymi w zapytaniu ofertowym, w ramach realizowanego projektu pn.Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności. Oferty należy składać do dnia 14.05.2018 osobiście, drogą mailową (na adres biuro@kom.edu.pl ) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

pobierz zaproszenie do złożenia oferty – zestaw:tablica+rzutnik

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 3 zestawów: rzutnik+tablica interaktywna KOM T.Defratyka Spółka Jawna informuje, iż wybrana została oferta firmy: Advanced Business Systems Sp z o.o. ul.Płk. Dąbka 8, 30-732 Kraków.

 

Zapytanie ofertowe – zaproszenia do składania ofert_Wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej

  • KOM T.Defratyka Spółka Jawna zaprasza do złożenia ofert na wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej, zgodnie z zasadami opisanymi w zapytaniu ofertowym, w ramach realizowanego projektu pn.Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności. Oferty należy składać do dnia 19.06.2018 osobiście, drogą mailową (na adres biuro@kom.edu.pl ) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

pobierz zaproszenie do złożenia oferty – wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia pracowni fizyczno-chemicznej KOM T.Defratyka Spółka Jawna informuje, iż wybrana została oferta firmy: Moje Bambino Sp z o.o. Sp. k. ul.Graniczna 46, 93-428 Łódź.

 

Zapytanie ofertowe – zaproszenia do składania ofert_Zakup laptopów 11 szt.

  • KOM T.Defratyka Spółka Jawna zaprasza do złożenia ofert na zakup 11 sztuk laptopów, zgodnie z zasadami opisanymi w zapytaniu ofertowym, w ramach realizowanego projektu pn.Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności. Oferty należy składać do dnia 13.07.2018 osobiście, drogą mailową (na adres biuro@kom.edu.pl ) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

pobierz zaproszenie do złożenia oferty – laptopy