Kreatywny rozwój uczniów

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” – nr wniosku DRPS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

ZAWIADAMIAMY,  że

 • najkorzystniejszą ofertę na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych  złożył wykonawca:

DYDAKTORIUM . Grupa Invest Sp. z o.o.

ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

Oficjalny dokument informujący o złożeniu najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem znajda Państwo TUTAJ

 

 • najkorzystniejszą ofertę na dostawę sprzętu komputerowego,  multimedialnego oraz oprogramowania złożył wykonawca:

Grupa Invest Sp. z o.o.

ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

Oficjalny dokument informujący o złożeniu najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem znajda Państwo TUTAJ

 

Treść zapytania ofertowego, które dotyczy ww oświadczenie znajduje się poniżej.

 


Zapytanie ofertowe

W roku szkolnym 2018/2019 Fundacja KOM w ramach Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu realizuje  program Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest dostawa materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych (wg kodu CPV):

 • 39161100-6 POMOCE DYDAKTYCZNE
 • 39290000-1 WYPOSAŻENIE RÓŻNE
 • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • 39162110-9 SPRZĘT DYDAKTYCZNY
 • 39162000-5 POMOCE NAUKOWE
 • 22114300-5 MAPY
 • 38510000-3 MIKROSKOPY
 • 38000000-5 SPRZĘT LABORATORYJNY, OPTYCZNY I PRECYZYJNY
 • 33793000-5 LABORATORYJNE WYROBY SZKLANE
 • 38900000-4 RÓŻNE PRZYRZĄDY DO BADAŃ LUB TESTOWANIA
 • 38410000-2 PRZYRZĄDY POMIAROWE
 • 33696300-8 ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się poniższych linkach:

Zapraszamy do składania ofert:

 • drogą elektroniczną – na adres e-mailowy: biuro@kom.edu.pl – oferta w formie scanu wszystkich dokumentów, przesłana jedną wiadomością w tytule „Oferta na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych”
 • osobiście – na adres siedziby biura projektu: FUNDACJA KOM, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 56-300 Milicz, z dopiskiem na kopercie „Oferta na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych”
 • pocztą tradycyjną – na adres siedziby biura projektu: FUNDACJA KOM, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 56-300 Milicz, z dopiskiem na kopercie „Oferta na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych „
 • kurierem – na adres siedziby biura projektu: FUNDACJA KOM, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 56-300 Milicz, z dopiskiem na kopercie „Oferta na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych”

Termin składania ofert upływa 14.06.2018 roku, o godz. 12.00.

(decyduje data i godzina wpływu do www. Biura projektu)


ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” – nr wniosku DRPS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

ZAWIADAMIAMY,  że

najkorzystniejsza ofertę na realizację szkoleń dla nauczycieli, zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 4.12.2018 w projekcie jw. złożył wykonawca:

 

MOVUS MOVERE ANNA HILDEBRANDT-MROZEK

Pl. Grunwaldzki 5 lok. 3, 58-100 Świdnica

 

Oficjalny dokument informujący o złożeniu najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem znajda Państwo TUTAJ

Treść zapytania ofertowego, które dotyczy ww oświadczenie znajduje się poniżej.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Zapytanie ofertowe

W roku szkolnym 2018/2019 Fundacja KOM w ramach Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu realizuje  program Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

Celem programu jest podniesienie u uczniów kluczowych kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

 

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są (wg kodu CPV):

 • 80500000-9 USŁUGI SZKOLENIOWE
 • 800000000-4 USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE
 • 80511000-9 USŁUGI SZKOLENIA PERSONELU
 • 80510000-2 USŁUGI SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się poniższych linkach:

Zapraszamy do składania ofert:

 • drogą elektroniczną – na adres e-mailowy: biuro@kom.edu.pl – oferta w formie scanu wszystkich dokumentów, przesłana jedną wiadomością w tytule „Oferta na szkolenia dla nauczycieli”
 • osobiście – na adres siedziby biura projektu: FUNDACJA KOM, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 56-300 Milicz, z dopiskiem na kopercie „Oferta na szkolenia dla nauczycieli”
 • pocztą tradycyjną – na adres siedziby biura projektu: FUNDACJA KOM, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 56-300 Milicz, z dopiskiem na kopercie „Oferta na szkolenia dla nauczycieli „
 • kurierem – na adres siedziby biura projektu: FUNDACJA KOM, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 56-300 Milicz, z dopiskiem na kopercie „Oferta na szkolenia dla nauczycieli”

Termin składania ofert upływa 13.12.2018 roku, o godz. 10.00.

(decyduje data i godzina wpływu do ww. Biura projektu)

 

W ramach projektu szkoła prowadzi ciekawe i angażujące zajęcia dodatkowe dla uczniów, których lista znajduje się na stronie szkoły KOM.

 

Logotypy instytucji realizujących projekt unijnyKreatyny rozwój uczniów