Kreatywny rozwój uczniów

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” – nr wniosku DRPS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

ZAWIADAMIAMY,  że

najkorzystniejsza ofertę na realizację szkoleń dla nauczycieli, zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 4.12.2018 w projekcie jw. złożył wykonawca:

 

MOVUS MOVERE ANNA HILDEBRANDT-MROZEK

Pl. Grunwaldzki 5 lok. 3, 58-100 Świdnica

 

Oficjalny dokument informujący o złożeniu najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem znajda Państwo TUTAJ

Treść zapytania ofertowego, które dotyczy ww oświadczenie znajduje się poniżej.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Zapytanie ofertowe

W roku szkolnym 2018/2019 Fundacja KOM w ramach Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu realizuje  program Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

Celem programu jest podniesienie u uczniów kluczowych kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

 

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są (wg kodu CPV):

  • 80500000-9 USŁUGI SZKOLENIOWE
  • 800000000-4 USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE
  • 80511000-9 USŁUGI SZKOLENIA PERSONELU
  • 80510000-2 USŁUGI SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się poniższych linkach:

Zapraszamy do składania ofert:

  • drogą elektroniczną – na adres e-mailowy: biuro@kom.edu.pl – oferta w formie scanu wszystkich dokumentów, przesłana jedną wiadomością w tytule „OFERTA na szkolenia dla nauczycieli”
  • osobiście – na adres siedziby biura projektu: FUNDACJA KOM, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 56-300 Milicz, z dopiskiem na kopercie „Oferta na szkolenia dla nauczycieli”
  • pocztą tradycyjną – na adres siedziby biura projektu: FUNDACJA KOM, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 56-300 Milicz, z dopiskiem na kopercie „Oferta na szkolenia dla nauczycieli”
  • kurierem – na adres siedziby biura projektu: FUNDACJA KOM, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 56-300 Milicz, z dopiskiem na kopercie „Oferta na szkolenia dla nauczycieli”

Termin składania ofert upływa 13.12.2018 roku, o godz. 10.00.

(decyduje data i godzina wpływu do www. Biura projektu)

 

W ramach projektu szkoła prowadzi ciekawe i angażujące zajęcia dodatkowe dla uczniów, których lista znajduje się na stronie szkoły KOM.

 

Logotypy instytucji realizujących projekt unijnyKreatyny rozwój uczniów