Projekty

Spółka KOM T.Defratyka z siedzibą we Wszewilkach ul.Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz realizuje operację pn. Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności, której celem jest rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy, poprzez udostępnienie nowych pracowni tematycznych.Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 – Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Operacja zakłada prace adaptacyjne budynku, niezbędne do przeprowadzenia w celu oddania do użytku oraz zakup wyposażenia do pracowni tematycznych: biologiczno-geograficznej, chemiczno-fizycznej i komputerowej, jako element wyposażenia ośrodka edukacyjnego działającego na obszarze Doliny Baryczy. Zakres realizowanej operacji obejmuje rozwijanie działalności edukacyjnej wnioskodawcy, w oparciu o zasoby regionalne i przyrodnicze regionu, jako ośrodka edukacji pozaformalnej działającego od 2014 roku.

Zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie obejmuje wyposażenie nowych sal dydaktycznych w sprzęt służący prowadzeniu działalności edukacyjnej, co podniesie jakość oferowanych usług wnioskodawcy oraz pozwoli na poszerzanie oferty o nowe tematy zajęć, skierowanych do grup zorganizowanych z obszaru Doliny Baryczy i poza.

Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa, a tym samym do rozwoju oferty edukacyjnej regionu skierowanej zarówno dla mieszkańców obszaru jak i grup zorganizowanych spoza Doliny Baryczy. Ponadto w ramach operacji wnioskodawca planuje utworzyć nowe miejsce pracy związane ze specyfiką prowadzonej działalności edukacyjnej. Operacja realizowana będzie w budynku stanowiącym własność wnioskodawcy przy ul.Jarosława Dąbrowskiego 3 w Miliczu. Operacja wpisuje się w lokalne kryteria wyboru oraz cel ogólny, cel szczegółowy i przedsięwzięcie ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Doliny Baryczy.

Wartość operacji: 600 553,00 zł
Kwota dotacji: 201 394,00 zł, w tym z EFMR 171 184,90 zł